Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
verkeerscontroles en wegenwerken

Tevredenheidsbevraging

BELANGRIJK: LEES DIT EERST!
HOE LANG DUURT HET INVULLEN VAN DEZE VRAGENLIJST?

Het invullen van de vragenlijst duurt niet langer dan 10 minuten.

HOE DE VRAGEN BEANTWOORDEN?

Er zijn geen juiste of foute antwoorden op de vragen die in de vragenlijst worden gesteld. Het gaat uitsluitend om uw eigen mening. Het spreekt vanzelf dat alle antwoorden die u geeft strikt vertrouwelijk zijn en anoniem verwerkt en gerapporteerd worden. We vragen wel om het nummer van het proces-verbaal of van uw melding in te willen geven. Dit nummer dient enkel om er zeker van te zijn dat de zaak door ons werd behandeld en zal niet verder gebruikt worden bij de verwerking. Bij een groot deel van de vragen kan u het vakje dat bij uw antwoordkeuze staat of past aankruisen.

Soms dient u een antwoord te geven door een getal in te geven.

Sla geen vragen over probeer alle vragen zo volledig mogelijk te beantwoorden. Duid voor iedere vraag slechts één antwoord aan. Indien er meerdere antwoorden mogelijk zijn, dan wordt dit bij de instructies vermeld.

BIJKOMENDE INFORMATIE NODIG?

Indien u verdere inlichtingen wenst, kan u steeds terecht op het telefoonnummer 03 443 09 00 en dit elke weekdag tussen 9u en 16u. Vraag naar de afdelingsmanager kwaliteitszorg Nico De Clercq.


1.Wat is de postcode van de gemeente waar u woont?
2. Wat is uw leeftijd?
3. Wat is uw geslacht?
4. Wat was de reden van uw laatste contact met de PolitieZone Rupel?
5.Het ging meer bepaald over de klacht, aangifte of vaststelling van:
Andere, namelijk:
6 .U bent/wordt aanzien als?
7. Waar had dit laatste contact met de PolitieZone Rupel plaats?
Anders,namelijk:
8. Met welke medewerker(s) van de PolitieZone Rupel had dit laatste contact plaats?

9.Bij deze vraag worden enkele aspecten van dit laatste contact met de Politie Zone Rupel opgesomd. Kan u met betrekking tot elk van deze aspecten aangeven in welke mate u hier over tevreden of ontevreden bent?

Telefonische bereikbaarheid van de politie
Beschikbaarheid van de politie op het commissariaat
Snelheid van de tussenkomst door de politie
Tijd door de politie aan uw probleem besteed
Houding en gedrag van de politieambtenaar die tussenkwam
10. Als u denkt aan alles wat de PolitieZone Rupel in deze zaak heeft gedaan, in welke mate bent u daarover, globaal gezien, tevreden of ontevreden?(1)

11.In welke mate bent u van de PolitieZone Rupel in het algemeen tevreden of ontevreden over de volgende zaken?

Houding en gedrag door politie ten aanzien van de bevolking
Informatie die aan de bevolking gegeven wordt over de activiteiten van de politie
Aanwezigheid van de politie in de straat
Iedereen op gelijke voet behandelen
Verkeershandhaving
12. Hoe makkelijk of moeilijk vindt u dat de PolitieZone Rupel te contacteren is?
13. Kent u uw wijkagent?
14. Bent u van mening dat uw wijkagent voldoende gemakkelijk te contacteren is ?
15. Indien u uw wijkagent kent, van waar kent u uw wijkagent?
16. Zou u graag meer contact hebben met uw wijkagent ?
17. Volgt u de PolitieZone Rupel via Facebook en/of Twitter?
18. Hoe vaak bekijkt u de berichten van PolitieZone Rupel op Facebook en/of Twitter?
19. In welke mate ben u akkoord met volgende stellingen:

De berichten zijn:

20. Als er in uw gemeente/buurt een buurtinformatienetwerk wordt georganiseerd, zou u bereid zijn hieraan deel te nemen?
21. Heeft u in het verleden reeds afwezigheidstoezicht gevraagd aan onze diensten reeds
Zo ja, hoe u tevreden was u hierover.
Vraag Woninginbraak 1a:

Werd u voldoende geïnformeerd over wat er verder zal gebeuren na de vaststellingen van uw woninginbraak?

Zo neen, waarom niet?
Vraag Woninginbraak 2a:

Werd u in het bezit gesteld van een brochure woninginbraken?

Zo neen, waarom niet ?
Indien ontevreden of zeer ontevreden waarom ?
Vraag Woninginbraak 3a:

Werd u naar aanleiding van deze woninginbraak door de vaststellers slachtofferhulp aangeboden?

Zo ja, ben je hierop ingegaan
Vraag Woninginbraak 3b:

Zo ja, hoe u tevreden was u hierover

Indien ontevreden of zeer ontevreden waarom?
Vraag Woninginbraak 4:

Is er kort na de vaststelling van deze woninginbraak een hercontactname gebeurd door uw wijkinspecteur?

Vraag Woninginbraak 5a:

Zo ja, hoe u tevreden was u hierover

Klantenvriendelijk

Behulpzaam
Luisterbereid
Beleefd
Correct
Heeft u eventueel suggesties over wat beter had gekund bij de hercontactname?
Vraag Woninginbraak 5b:

Heeft u dan van uw wijkinspecteur een brief ontvangen betreffende deze hercontactname?

Zo ja, hoe u tevreden was u hierover
Heeft u reeds afwezigheidtoezicht gevraagd aan onze diensten?
Zo ja, hoe u tevreden was u hierover op een schaal van 1 tot 5.
12345
Indien scorelager dan 3, waarom?
Geeft nummer door dat op uw kaartje staat (vorm AB/123456/2015): *
Type deze tekens over, zo zijn we zeker dat dit formulier door een mens werd ingevuld:

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel