Online aangifte

police-on-web

Afspraken parket

Aanpak van papierstroom tussen politie en parket (instroombeleid)

parket
We willen de papierstroom tussen politie en parket beperken en zorgen dat we tijd en energie vrijhouden voor onze hoofdtaken: opsporing en vervolging. Dit moet ten goede komen aan de kwaliteit van ons werk en de snelle behandeling van klachten en aangiften.

Wat zijn de hoofdlijnen van dit instroombeleid?

I Geen misdrijf => geen proces-verbaal

Op het parket kwam vroeger een groot aantal processen-verbaal binnen over feiten die geen misdrijf zijn. Misdrijven zijn gedragingen die strafbaar zijn volgens een strafwet (bvb diefstal). Burgers doen immers vaak een beroep op de politie om allerlei conflicten of ruzies op te lossen, ook wanneer deze geschillen geen verband houden met een misdrijf.
Ook verzekeringsmaatschappijen of advocaten gaan er soms van uit dat de politie bepaalde officiële vaststellingen - zoals schade aan een auto - zal doen zonder dat er sprake is van een misdrijf.
In deze gevallen kan het parket geen meerwaarde leveren. Het is daarom zinloos een proces-verbaal aan het parket te versturen.

Wat betekent dit nu voor u?

Wij zullen enkel proces-verbaal opstellen als er sprake is van een misdrijf.
Dus niet bij bvb:
- Het verlaten van de echtelijke woonst.
- Het niet uitoefenen van het bezoekrecht.
- Caféruzies zonder slagen.
- Niet nakomen van contracten (bvb huur- of koopcontract).
- Geschillen over het niet naleven van vonnissen van een burgerlijke rechtbank (bvb het vredegerecht, de arbeidsrechtbank of de rechtbank van koophandel).
- Schadegevallen te wijten aan een ongeval bvb:
 Stormschade: bvb een dakpan die van een huis waait of een windstoot die een raam vernielt.
 Waterschade: bvb wateroverlast door een lek bij een buur.
 Schade door bouwwerken op een naburige werf.
 Schade aan een voertuig door bvb een put in de weg.

Wij laten u echter niet in de kou staan. Wij nemen uw aangifte op in een melding en bezorgen u hiervan een attest. Met dit attest kan u de verzekering inlichten. Wij raden u ook aan foto’s te nemen van de schade. U kan deze samen met de gegevens van getuigen aan uw verzekeraar bezorgen.
Wij verwittigen vanzelfsprekend de wegbeheerder (gemeente of Vlaamse overheid) om verder onheil door bvb een wegverzakking te voorkomen.

II Misdrijf => proces-verbaal

Wanneer er wel sprake is van een vermoeden van een misdrijf zullen wij proces-verbaal opstellen. Dit betekent echter niet dat wij dit automatisch aan het parket zullen overmaken. Dit gebeurt enkel wanneer het parket een meerwaarde kan leveren (bvb vrijheidsberoving, aanstelling van een deskundige…).

Er bestaan verschillende manieren van afhandeling. Wij zetten ze even voor u op een rijtje:

Eerste mogelijkheid: gemeentelijke administratieve sanctie (GAS)
Het feit is strafbaar met een gemeentelijke administratieve sanctie (afgekort GAS): Wij maken voor feiten van overlast (sluikstorten, wildplassen…) een GAS-pv op. De bijzondere (sanctionerende) ambtenaar aangesteld door uw gemeente kan een boete opleggen. Soms heeft het parket wel voorrang om zelf op te treden.

Tweede mogelijkheid: politie onderzoekt zelfstandig (autonoom)
Het misdrijf wordt door de politie zelfstandig onderzocht. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren politieofficier. Wij stellen proces-verbaal op en melden dit aan het parket. Het dossier blijft bij de politie als er geen sporen zijn die leiden naar de verdachte(n).
Bvb:
- Diefstal in woningen, bedrijven, scholen…
- Computerfraude.
Als later blijkt dat de tussenkomst van het parket nodig is (bvb omdat de verdachte werd geïdentificeerd), zal het dossier aan het parket worden overgemaakt.

Wij zullen uw aangifte grondig onderzoeken. U kan een kosteloze kopie van uw verhoor krijgen. Indien mogelijk ontvangt u dit onmiddellijk. Zo niet wordt het nagestuurd.
Tijdens uw verhoor vragen wij u of u als benadeelde wil geregistreerd worden. Zo ja, ontvangt u een attest. U kan bovendien het parket schriftelijk vragen u op de hoogte te houden van de eindbeslissing in de zaak. Het heeft geen zin u persoonlijk aan te bieden op het parket.

Derde mogelijkheid: klassiek proces-verbaal
Sommige pv’s worden na onderzoek door de politie zo snel mogelijk overgemaakt aan het parket.
Bvb:
- Zeer ernstige of ingewikkelde feiten: moord, doodslag, zware branden met groot nadeel…
- Internationale of georganiseerde criminaliteit.
- Feiten gepleegd door minderjarigen.
- Onrustwekkende verdwijningen.
In deze gevallen moet het parket onmiddellijk het onderzoek kunnen leiden of is de tussenkomst van het parket of de onderzoeksrechter wettelijk voorgeschreven.

Wij zullen uw aangifte grondig onderzoeken. U kan een kosteloze kopie van uw verhoor krijgen. Indien mogelijk ontvangt u dit onmiddellijk. Zo niet wordt het nagestuurd.
Tijdens uw verhoor vragen wij u of u als benadeelde wil geregistreerd worden. Zo ja, ontvangt u een attest. U kan bovendien het parket schriftelijk vragen u op de hoogte te houden van de eindbeslissing in de zaak.

Vierde mogelijkheid: vereenvoudigd proces-verbaal
De politie beperkt zich tot de registratie van de belangrijkste elementen van misdrijven die relatief weinig ernstig zijn of waarvan de dader in bepaalde gevallen niet kan achterhaald worden.
Bvb:
- Fietsdiefstal met onbekende verdachte.
- Verkeerongeval met stoffelijke schade.
- Verkeersongeval met vluchtmisdrijf en onbekende dader.

Wij stellen dan een vereenvoudigd proces-verbaal op. Wij bewaren dit zonder het over te maken aan het parket.

Wij zullen uw aangifte grondig onderzoeken. Indien mogelijk ontvangt u onmiddellijk een kopie van het vereenvoudigd proces-verbaal. Zo niet wordt het nagestuurd.
Opgelet: Dit is de enige kopie die wij u als aangever/benadeelde afgeven. U dient deze kopie zelf over te maken aan uw verzekeringsmaatschappij of advocaat!

Tijdens uw verhoor vragen wij u of u als benadeelde wil geregistreerd worden. Zo ja, ontvangt u een attest. U kan bovendien het parket schriftelijk vragen u op de hoogte te houden van de eindbeslissing in de zaak. Het heeft geen zin u persoonlijk aan te bieden op het parket.

Tot slot: het parket zal enkel nog kopieën afleveren van dossiers die door het parket afgehandeld worden (dus geen vereenvoudigde processen-verbaal).

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok