Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
verkeerscontroles en wegenwerken

Online aangifte

police-on-web

Volgende aangelegenheden werden geregeld door de politieraad in de zitting van 22 juni 2020

DAGORDE

OPENBARE ZITTING

1. Aanstelling Dorien Deckers politieraadslid
Uitslag van de stemming: met algemene stemmen

2. Politiebegrotingsrekening - Balans en resultatenrekening 2019
Uitslag van de stemming: met algemene stemmen

3. Goedkeuring extra bijkomende eigen werving van aspirant inspecteurs
Uitslag van de stemming: met algemene stemmen

 

Politieraad van 22 juni 2020

Samenstelling raad :
Burgemeesters Tom De Vries (Open Vld), voorzitter, Luc Bouckaert (CD&V-Groen),  Rob Mennes (CD&V), Jeroen Baert (N-VA), Jurgen Callaerts (N-VA)
N-VA : Rita Jacobs, Helke Verdick, Ann De Smedt, Martha Somers, Benjamin De Roeck, Bram Van Keer
Sp.a : Jarrik Peeters, Dorien Deckers
CD&V : Nicole Haerenout, Philippe Van Bellingen, Kris Verbeeck, Jill Van Wijnsberghe, Tom Dewandelaere, Marleen De Bruyn, André Gielis
Boom één : Peter De Ridder, Andy Janssens
Open Vld : Aline Jacobs, Jan Van de Velde
Luc Schroyens, secretaris
Peter Muyshondt, korpschef
Verontschuldigd : Rob Mennes, Jeroen Baert, burgemeesters en Helke Verdick, Benjamin De Roeck, Bram Van Keer, André Gielis, Peter De Ridder, Andy Janssens, leden.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur

MEDEDELINGEN

Melding van de mail van raadslid A. Gielis dat hij voortaan als onafhankelijk raadslid zal zetelen.

OPENBARE ZITTING

1. Aanstelling Dorien Deckers politieraadslid
De politieraad in openbare zitting;
Gelet op de WGP, inzonderheid de artikelen 19, 20 en 21;
Gelet op het schrijven van Freddy Vermeiren van 16 december 2019 waarbij hij zijn ontslag indient als politieraadslid van de gemeente Niel;
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Niel van 3 maart 2020;
Overwegende dat door de sp.a/groen fractie van de gemeenteraad van Niel, mevrouw Dorien Deckers, geboren op 23 april 1990, wonende Uitbreidingstraat 37 in 2845 Niel wordt voorgedragen om het mandaat van politieraadslid Freddy Vermeiren te voleindigen;
Overwegende dat Dorien Deckers aan alle voorwaarden voldoet om te worden opgeroepen om het mandaat van politieraadslid op te nemen;
Beslist : met algemene stemmen
Dorien Deckers  onmiddellijk tot de vergadering toe te laten en haar te verzoeken om in handen van de voorzitter de wettelijk voorgeschreven eed af te leggen;

2. Politiebegrotingsrekening - Balans en resultatenrekening 2019
De Politieraad in openbare zitting;
Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;
Gelet op artikel 240 van de nieuwe gemeentewet;
Gelet op de bepalingen van het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;
Besluit : met algemene stemmen
 
De politieraad stelt de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening voor het dienstjaar 2019 vast als volgt :

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018   
      
Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst) 12.599.879,87 EUR
Vastgelegde uitgaven (gewone dienst) 10.547.072,03 EUR
Begrotingsresultaat (gewone dienst) 2.052.807,84  EUR
Over te dragen vastleggingen (gewone dienst) 139.101,12  EUR
Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst) 2.191.908,96 EUR
      
Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst) 631.000,00  EUR
Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst) 968.822,50 EUR
Begrotingsresultaat (buitengewone dienst) - 337.822,50  EUR
Over te dragen vastleggingen (buitengewone dienst) 204.683,66 EUR
Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst) -133.138,84 EUR
      
BALANS PER 31 DECEMBER 2018     
      
Vaste activa    8.370.617,08 EUR
Vlottende activa    3.698.436,22 EUR
Totaal van de activa     12.069.055,30 EUR
      
Eigen vermogen     7.220.879,39
Voorzieningen                  0,00  EUR
Schulden     4.848.178,91 EUR
Totaal van de passiva    12.069.055,30  EUR
      
RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018     
      
Exploitatieresultaat (batig)      516.333,16  EUR  
Uitzonderlijk resultaat      292.252,76  EUR
Resultaat van het dienstjaar      808.585,92 EUR
 
Art. 2 Beslist wordt dat het overschot op de rekening binnen de zone blijft en niet wordt teruggestort aan de gemeenten.

3. Goedkeuring extra bijkomende eigen werving van aspirant inspecteurs

De politieraad in openbare zitting;
Gelet op:
-    De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus en de later wijzigingen;
-    Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 en de latere wijzigingen;
-    De Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten;
-    Het Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake mobiliteit van het personeel van de politiediensten;
-    Het Koninklijk Besluit van 2 maart 2007 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, maakt bijkomende aanwervingen op kosten van de politiezone mogelijk;
-    Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politiezone;
-    Het feit dat deze minimumnorm 99 operationele personeelsleden bedraagt;
-    De ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;
-    De ministeriële omzendbrief 15quater van 29 januari 2003 houdende de verduidelijkingen inzake de toepassing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;
-    De ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;
-    Het feit dat het operationeel personeelskader middels het politieraadsbesluit van 17 juni 2019 voorziet in 6 officieren, 20 HINP en 81 INP;
-    De invulling van het operationeel personeelskader op 01/03/2020: 6 officieren, 16 HINP en 68 INP (inclusief 3 INP gedetacheerden UIT), wat samen 93 operationele personeelsleden maakt;
-    Het feit dat per 1 maart 2020 onze zone hiermee niet meer beschikt over 95% van de operationele personeelsleden volgens de minimumnorm, waardoor de politiezone als deficitair wordt beschouwd;
-    Het reeds bestaande tekort van ongeveer 1500 politiemensen bij de lokale politie en de jaarlijkse voorspelde uitstroom van 1400 politiemensen waarvoor slechts 800 nieuwe operationele medewerkers worden aangeworven (ref. Cijfers Vaste Commissie voor de Lokale Politie);
-    De mogelijkheid om in samenwerking met de lokale politiezone Antwerpen aan een rechtstreekse werving te doen, waardoor de politiezone zelf kan instaan voor de werving van nieuwe inspecteurs;
-    Deze nieuwe inspecteurs een aanwezigheidstermijn van 8 jaar in plaats van 5 jaar in de politiezone dienen rond te maken;
-    De politiezone de kosten van de selectie, rekrutering en opleiding ten laste neemt, gelet op de reeds voorziene begroting van personeelskosten op basis van het personeelsbehoefteplan.

BESLUIT: met algemene stemmen

Artikel 1
De politieraad hecht goedkeuring aan een extra bijkomende eigen werving van aspirant inspecteurs en dit van zodra de samenwerking met lokale politiezone Antwerpen bekrachtigd wordt.

Artikel 2
De nieuwe inspecteurs dienen een aanwezigheidstermijn van 8 jaar in plaats van 5 jaar in de politiezone dienen rond te maken.

Artikel 3
De politiezone neemt de kosten van de selectie, rekrutering en opleiding ten laste, gelet op de reeds voorziene begroting van personeelskosten op basis van het personeelsbehoefteplan.


De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20.20 uur

Politieraad van 22 juni 2020

Samenstelling raad :

Burgemeesters Tom De Vries (Open Vld), voorzitter, Luc Bouckaert (CD&V-Groen),  Rob Mennes (CD&V), Jeroen Baert (N-VA), Jurgen Callaerts (N-VA)

N-VA : Rita Jacobs, Helke Verdick, Ann De Smedt, Martha Somers, Benjamin De Roeck, Bram Van Keer

Sp.a : Jarrik Peeters, Dorien Deckers

CD&V : Nicole Haerenout, Philippe Van Bellingen, Kris Verbeeck, Jill Van Wijnsberghe, Tom Dewandelaere, Marleen De Bruyn, André Gielis

Boom één : Peter De Ridder, Andy Janssens

Open Vld : Aline Jacobs, Jan Van de Velde

Luc Schroyens, secretaris

Peter Muyshondt, korpschef

Verontschuldigd : Rob Mennes, Jeroen Baert, burgemeesters en Helke Verdick, Benjamin De Roeck, Bram Van Keer, André Gielis, Peter De Ridder, Andy Janssens, leden.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur

MEDEDELINGEN

Melding van de mail van raadslid A. Gielis dat hij voortaan als onafhankelijk raadslid zal zetelen.

OPENBARE ZITTING

1.

Aanstelling Dorien Deckers politieraadslid

De politieraad in openbare zitting;

Gelet op de WGP, inzonderheid de artikelen 19, 20 en 21;

Gelet op het schrijven van Freddy Vermeiren van 16 december 2019 waarbij hij zijn ontslag indient als politieraadslid van de gemeente Niel;

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van Niel van 3 maart 2020;

Overwegende dat door de sp.a/groen fractie van de gemeenteraad van Niel, mevrouw Dorien Deckers, geboren op 23 april 1990, wonende Uitbreidingstraat 37 in 2845 Niel wordt voorgedragen om het mandaat van politieraadslid Freddy Vermeiren te voleindigen;

Overwegende dat Dorien Deckers aan alle voorwaarden voldoet om te worden opgeroepen om het mandaat van politieraadslid op te nemen;

Beslist : met algemene stemmen

Dorien Deckers  onmiddellijk tot de vergadering toe te laten en haar te verzoeken om in handen van de voorzitter de wettelijk voorgeschreven eed af te leggen;

2.

Politiebegrotingsrekening - Balans en resultatenrekening 2019

De Politieraad in openbare zitting;

Gelet op de wet van 07.12.1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

Gelet op artikel 240 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie;

Besluit : met algemene stemmen

De politieraad stelt de begrotingsrekening, de balans en de resultatenrekening voor het dienstjaar 2019 vast als volgt :

BEGROTINGSREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018

 

Netto-vastgestelde rechten (gewone dienst)                                                                                                                                      

12.599.879,87 EUR

Vastgelegde uitgaven (gewone dienst)

10.547.072,03 EUR

Begrotingsresultaat (gewone dienst)

    2.052.807,84  EUR

Over te dragen vastleggingen (gewone dienst)                  

        139.101,12  EUR

Boekhoudkundig resultaat (gewone dienst)

     2.191.908,96 EUR

Netto-vastgestelde rechten (buitengewone dienst)

         631.000,00  EUR

Vastgelegde uitgaven (buitengewone dienst)

         968.822,50 EUR

Begrotingsresultaat (buitengewone dienst)

      - 337.822,50  EUR

Over te dragen vastleggingen (buitengewone dienst)

         204.683,66 EUR

Boekhoudkundig resultaat (buitengewone dienst)

-133.138,84 EUR

BALANS PER 31 DECEMBER 2018

Vaste activa

8.370.617,08 EUR

Vlottende activa

3.698.436,22 EUR

Totaal van de activa

12.069.055,30 EUR

Eigen vermogen

7.220.879,39

Voorzieningen

              0,00  EUR

Schulden

 4.848.178,91 EUR

Totaal van de passiva

12.069.055,30  EUR

RESULTATENREKENING OVER HET DIENSTJAAR 2018

Exploitatieresultaat (batig)

  516.333,16  EUR  

Uitzonderlijk resultaat

  292.252,76  EUR

Resultaat van het dienstjaar

  808.585,92 EUR

Art. 2 Beslist wordt dat het overschot op de rekening binnen de zone blijft en niet wordt teruggestort aan de gemeenten.

3.

Goedkeuring extra bijkomende eigen werving van aspirant inspecteurs

De politieraad in openbare zitting;

Gelet op:

§  De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus en de later wijzigingen;

§  Het koninklijk besluit van 31 maart 2001 en de latere wijzigingen;

§  De Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van de politiediensten en houdende diverse bepalingen met betrekking tot de politiediensten;

§  Het Koninklijk Besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

§  Het Koninklijk Besluit van 2 maart 2007 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, maakt bijkomende aanwervingen op kosten van de politiezone mogelijk;

§  Het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politiezone;

§  Het feit dat deze minimumnorm 99 operationele personeelsleden bedraagt;

§  De ministeriële omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

§  De ministeriële omzendbrief 15quater van 29 januari 2003 houdende de verduidelijkingen inzake de toepassing in de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus;

§  De ministeriële omzendbrief GPI 73 van 14 mei 2013 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten;

§  Het feit dat het operationeel personeelskader middels het politieraadsbesluit van 17 juni 2019 voorziet in 6 officieren, 20 HINP en 81 INP;

§  De invulling van het operationeel personeelskader op 01/03/2020: 6 officieren, 16 HINP en 68 INP (inclusief 3 INP gedetacheerden UIT), wat samen 93 operationele personeelsleden maakt;

§  Het feit dat per 1 maart 2020 onze zone hiermee niet meer beschikt over 95% van de operationele personeelsleden volgens de minimumnorm, waardoor de politiezone als deficitair wordt beschouwd;

§  Het reeds bestaande tekort van ongeveer 1500 politiemensen bij de lokale politie en de jaarlijkse voorspelde uitstroom van 1400 politiemensen waarvoor slechts 800 nieuwe operationele medewerkers worden aangeworven (ref. Cijfers Vaste Commissie voor de Lokale Politie);

§  De mogelijkheid om in samenwerking met de lokale politiezone Antwerpen aan een rechtstreekse werving te doen, waardoor de politiezone zelf kan instaan voor de werving van nieuwe inspecteurs;

§  Deze nieuwe inspecteurs een aanwezigheidstermijn van 8 jaar in plaats van 5 jaar in de politiezone dienen rond te maken;

§  De politiezone de kosten van de selectie, rekrutering en opleiding ten laste neemt, gelet op de reeds voorziene begroting van personeelskosten op basis van het personeelsbehoefteplan.

BESLUIT : met algemene stemmen

Artikel 1

De politieraad hecht goedkeuring aan een extra bijkomende eigen werving van aspirant inspecteurs en dit van zodra de samenwerking met lokale politiezone Antwerpen bekrachtigd wordt.

Artikel 2

De nieuwe inspecteurs dienen een aanwezigheidstermijn van 8 jaar in plaats van 5 jaar in de politiezone dienen rond te maken.

Artikel 3

De politiezone neemt de kosten van de selectie, rekrutering en opleiding ten laste, gelet op de reeds voorziene begroting van personeelskosten op basis van het personeelsbehoefteplan.

De voorzitter sluit de openbare vergadering om 20.20 uur

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok