Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
verkeerscontroles en wegenwerken

Online aangifte

police-on-web

21 september 2020 20:00 -De voorzitter opent de openbare zitting
OPENBARE ZITTING
Finlog
1 2020_PR_00004 Begrotingswijziging buitengewone dienst - Goedkeuring
GOEDGEKEURD
Beschrijving
Aanleiding en context
Door de introductie van Mobile Office binnen de zone, welke onze mensen toestaan op locatie te
werken, is er nood aan de aankoop van nieuwe servers en software.
Deze aankoop brengt noodzakelijke verschuivingen binnen de buitengewone dienst teweeg door de
vernieuwing van de serverinfrastructuur en de introductie van Mobile Office.
Argumentatie
De overheidsopdracht 'Vernieuwing serveromgeving ten behoeve van mobile office' wordt in zijn
totaliteit geraamd op 69.500 euro excl. BTW of 84.095 euro incl. 21% BTW. Van dit bedrag wordt €
60.000,00 excl. btw of € 72.600,00 incl. 21% BTW geraamd voor de vernieuwing van de servers en €9500,00 excl. BTW of € 11.495,00 incl. 21% BTW geraamd voor de aankoop van software Mobile
Office.
Voorstel
Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de politieraad met unanimiteit
Besluit
Artikel 1
De politieraad verleent haar goedkeuring aan de begrotingswijziging 2020/1 - dienstjaar 2020 van de buitengewone dienst

 

2 2020_PR_00002 Inzet van derden voor de verzekering van de basispolitiezorg - Goedkeuring
GOEDGEKEURD
Beschrijving
Aanleiding en context
Een politiezone is deficitair van zodra de personeelsbezetting 95 procent of minder bedraagt van de
minimale norm, zoals bepaald bij K.B. van 5 september 2001.
De minimale norm wat betreft het operationeel kader betreft voor de PZ RUPEL 99 FTE. Voor CALog
medewerkers is de minimale norm bepaald op 8.
In juni 2019 heeft de politieraad de personeelsformatie van de PZ vastgelegd op 107 Ops en 23
CALog medewerkers.
Door recente mobiliteit OUT en pensioneringen ligt het Ops kader momenteel onder de 95
procent van de minimale norm.
Voor de volledigheid is het belangrijk de KUL norm ook te vermelden. Die bepaalt aan de hand van 80
variabelen de gewenste personeelssterkte van een PZ. Voor de PZ RUPEL was die norm 108. Zelfs met
de personeelsuitbreiding door de politieraad in Juni 2019 blijft de PZ onder de norm, ondanks de
gestage stijging van de bevolkingsaantallen, interventiedruk en evenementen.
Gelet op de precaire balans tussen werk en sociaal leven, en ervan uitgaande dat die balans een
belangrijk criterium is om te blijven werken voor de PZ RUPEL, en rekening houdende met de
nationale malaise inzake recrutering van operationele medewerkers, in de wetenschap dat
ondertussen tal van PZ met een gelijkaardige problematiek kampen, wil de politiezone maximaal
inzetten op de samenwerking met derden, meer in het bijzonder met vrijwilligers, de private
veiligheid en de gemeentelijke gemeenschapswachten.
Argumentatie
De politiezone wil investeren in een structurele samenwerking met vrijwilligers in de volgende
domeinen:
- Diefstalpreventie;
Om voldoende aanbod te kunnen voorzien voor de vraag, is een inzet van VIJF vrijwilligers voor de
PZ Rupel nodig. Voor de kandidaten wordt een opleiding voorzien. De administratieve ondersteuning
wordt geleverd door de PZ. De uitvoering van de advisering ligt in handen van de vrijwilligers.
- Burenbemiddeling;
Gelet op de gevoeligheid en de moeilijkheid van burenbemiddeling, is een specifiek profiel vereist. De
PZ wil daarom bachelors, liefst met een menswetenschappelijke achtergrond, aanzoeken om
burenbemiddelingen te doen. De politiezone heeft op jaarbasis tussen de 250 en 300 dossiers waar
bemiddeling kan leiden tot een duurzame oplossing. Naar analogie met de politiezone Regio Limburg,
waar zeer mooie resultaten worden genoteerd, wil de PZ inzetten op TIEN vrijwilligers.
- Toezichtsdiensten en verkeersacties;
Veel overlastmeldingen kunnen niet geobjectiveerd worden. Vaak wordt politie gestuurd naar lokaties
of situaties die niet in tijd en ruimte gelokaliseerd kunnen worden. Dat leidt tot verlies van motivatie
en geloofwaardigheid. Bovendien worden veel uren verspild aan - soms - onterechte meldingen.
Daarenboven kunnen vele bijkomende taken worden uitgevoerd door vrijwilligers in het kader van de
verkeersveiligheid en de samenwerking met de scholen. Tot slot kunnen vrijwilligers substantieel
bijdragen tot het beheren van evenementen. Rekening houdende met het aantal evenementen, het
aantal scholen, het aantal overlastgevoelige lokaties, mikt de politiezone op VEERTIEN vrijwilligers.
Bovendien wil de zone investeren in vakantiewerk en doorlopende stages - in samenwerking met
de hogescholen en universiteiten, vooral in de domeinen van het huiselijk geweld en de kwaliteitszorg
(verwerking van volumes administratie).
Door de call-taking te laten overnemen door een bewakingsagent, kan voldoende CaLog capaciteit
vrijgemaakt worden om de eerstelijns onthaalfunctie en plantondienst in het hoofdcommissariaat te
versterken (TWEE Ops FTE te kort). Bovendien kan een deel van die capaciteit ingezet worden ter
ondersteuning van de lokale recherche en de wijkwerking.
De verschillende gemeenten investeren in gemeenschapswachten. In de gemeente Boom worden
die reeds in nauwe samenwerking met de wijkpolitie ingezet op overlastplekken en in het kader van
acties. Een intergemeentelijke samenwerking is mogelijk waardoor de gerichte inzet bij evenementen
bijvoorbeeld een optie wordt.
Om de vrijwilligerswerking structureel in te bedden in de werking, en ook de samenwerking met de
reeds bestaande BIN's te optimaliseren, wil de zone een extra medewerker niveau B aanwerven
als coördinator met een vervangingscontract.
Aangezien de personeelsbegroting een groot overschot heeft, gezien de ontbrekende federale
aanwervingen, kunnen de kosten voor de private veiligheid en de vrijwilligers gedragen worden door
de beschikbare financiële middelen. Het politiestatuut voorziet in arbeidstijdsvermindering. Op dit
moment is het contingent CaLog medewerkers op tal, met dien verstande dat er van de 23 FTE
werkelijk 21,8 FTE op de werkvloer aanwezig zijn (1,2 FTE in arbeidstijdvermindering en 4/5
arbeidsregime). De aanwerving van de extra medewerker Niv B coördinator is mogelijk als vervanging
binnen de 1,2 ontbrekende FTE.
De vergoeding van vrijwilligerswerk is bepaald bij wet.
Private veiligheid mag call taking doen. Bovendien heeft de sector al ervaring opgedaan in andere
politiezones en dient er slechts minimaal geïnvesteerd te worden in opleiding. De CaLog medewerkers
zullen intern geheroriënteerd en opgeleid worden voor hun nieuwe taken. Jobvariatie is bovendien
motiverend en afwisseling verrijkend.
Een informatiecampagne en enkele informatiesessies zullen worden georganiseerd. De aanwerving
van de coördinator kan onmiddellijk gestart worden daar het te verwachten is dat die pas binnen zes
maanden kan starten (als gevolg van de problematische werking federale personeelsdienst).
Vrijwilligers moeten ook gescreend worden en ter zake een akkoord geven. Aangezien vrijwilligers
werken onder dekking van de politiezone, zal de politiezone minimale kwaliteitsnormen hanteren en
de nodige verzekeringen afsluiten. Ook moeten enkele uiterlijke kenmerken ter beschikking gesteld
worden van de vrijwilligers, alsook werkingsmiddelen (fluo hesje, teken dat verwijst naar politie,
telefoon).
Juridische grond
Wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee
niveaus;
Wet van 26 april 2002 houdende de essentiële elementen van het statuut van de personeelsleden van
de politiediensten en houdende diverse andere bepalingen met betrekking tot de politiediensten;
Koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van
het personeel van de politiediensten;
Koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en
administratief en logistiek personeel van de lokale politie;
Koninklijk besluit van 17 september 2001 inzake de organisatie- en werkingsnormen van de lokale
politie met het oog op het waarborgen van minimale gelijkwaardige dienstverlening aan de bevolking;
Koninklijk besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de formatienormen van de
personeelsleden van de lokale politie;
Besluit van de politieraad van 17 juni 2019 tot uitbreiding/aanpassing personeelsformatie;
Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers;
Wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;
Raamovereenkomst ‘Beveiliging en onthaalwerking van Politiezone Antwerpen’ met referentie
LPA/2017/295.
Financiële informatie
Financiële informatie
Begrotingscodes en beschikbare budgetten:
Vrijwilligersvergoedingen: op te nemen via begrotingscode 330/91/111/01 - CaLog loonkost -
beschikbaar budget: € 551260,49
Vervangingscontract niveau B: 330/91/111/01 - CaLog loonkost - beschikbaar budget: €
551.260,49
Inzet private veiligheid: begrotingscode 330/125/06 - beschikbaar budget: € 67061,99
Notulen
Boom Eén, bij monde van Peter De Ridder, wenst te kijken waar het probleem ligt om dat aan te
pakken in plaats van oplossingen te zoeken. Minister van binnenlandse zaken moet aangesproken
worden op zijn verantwoordelijkheid. Hier gaan we op zoek naar creatieve oplossingen om
politieopdrachten te privatiseren, terwijl de basispolitiezorg één van de weinige dingen is die een
overheid strikt in handen moet hebben. De privatiseringsgedachte is in wezen incorrect en zal er op
lange termijn voor zorgen dat de druk die op de ketel zit eraf wordt gehaald. En die druk is nodig om
hogere instanties te mobiliseren om het probleem van recrutering aan te pakken. Boom Eén is als
fractie niet akkoord met deze privatisering. Zij pleiten voor andere initiatieven zoals preventiediensten
uitbouwen (naar het voorbeeld van den hogen Boom), recruteringsalternatieven, ...
Zij onthouden zich van stemming en roepen op om:
- andere alternatieven te zoeken om het deficiet op te vangen;
- verzoeken de gemeentebesturen om in te zetten op meer initiatieven en investeringen in preventie
en dat het alamrsignaal vanuit de gemeenten ook duidelijk naar de minsiter wordt uitgedragen.
Stemming op het besluit
Goedgekeurd door de politieraad met
- 16 stem(men) voor: CD&V; NVA; Onafhankelijken; Open VLD; Open VLD
- 4 onthouding(en): Boom één; SPA
Besluit
Artikel 1
De politieraad beslist tot het oprichten van een vrijwilligerswerking binnen de Politiezone Rupel en zal
daartoe 29 vrijwilligers aanstellen voor het uitvoeren van diefstalpreventie, burenbemiddeling,
toezichtdiensten en verkeersacties.
Artikel 2
De politieraad beslist een CALog medewerker - niveau B aan te werven door middel van een
vervangingscontract voor de coördinatie van de taken van de vrijwilligers en de
gemeenschapswachten.
Artikel 3
Het politieraad beslist private beveiliging in te zetten voor het uitvoeren van de call-taking binnen de
politiezone. Deze aanwerving zal gebeuren binnen de raamovereenkomst ‘Beveiliging en
onthaalwerking van Politiezone Antwerpen’ met referentie LPA/2017/295.
Artikel 4
Het politieraad beslist dat de politiezone kan inzetten op vakantiejobs en stages ter ondersteuning van
haar diensten.

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok