Online aangifte

police-on-web

Dagorde politieraad

Verslag politieraad 28 juni 2021

Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Rob Mennes; de heer Luc Bouckaert, Plaatsvervangend voorzitter; de heer Jeroen Baert; mevrouw Aline Jacobs; de heer Andre Gielis; mevrouw Ann De Smedt; mevrouw Nicole Haerenout; de
heer Jarrik Peeters; mevrouw Marleen De Bruyn; mevrouw Jill Van Wijnsberghe; de heer Jan van de Velde; mevrouw Rita Jacobs; de heer Benjamin De Roeck; mevrouw Martha Somers; de heer Peter De
Ridder; de heer Philip Van Bellingen; de heer Kris Verbeeck; de heer Dorien Deckers; mevrouw Isabelle Van den Daelen
Zijn eveneens aanwezig:
de heer Peter Muyshondt; de heer Bart Somers, Bijzonder rekenplichtige
Afwezig:
de heer Bram Van Keer; mevrouw Helke Verdick
Verontschuldigd:
de heer Jurgen Callaerts; de heer Tom De Vries; de heer Andy Janssens; de heer Eddy Soetewey


1 2021_PR_00021 Aanstelling politieraadslid - Goedkeuring
Goedgekeurd
Beknopte samenvatting
Ontslag politieraadslid - aanstelling plaatsvervanger

OPENBARE ZITTING

Finlog

2 2021_PR_00019 Begrotingswijziging gewone dienst nummer 1 en
buitengewone dienst nummer 2 - Goedkeuring
Goedgekeurd
Beknopte samenvatting
Begrotingswijziging gewone dienst nummer 1 en buitengewone dienst nummer 2.

Korpschef

3 2021_PR_00014 Samenwerking met PZ HEKLA - installatie van TWEE
ANPR camera's op het grondgebied van de PZ RUPEL -
Goedkeuring
Goedgekeurd
Beknopte samenvatting
De PZ HEKLA wil investeren in een degelijke cameradekking van de PZ vanuit het oogpunt
criminaliteitsbestrijding. TWEE strategische sites bevinden zich op het grondgebied van de
PZ RUPEL, meer in het bijzonder op het grondgebied van de gemeente RUMST. De
gemeente RUMST wil haar camera's vooral inzetten in het kader van de verkeersveiligheid in
de dorpskernen en verwijst dit dossier door naar het politiecollege. De PZ RUPEL
ondersteunt de vraag van de PZ HEKLA daar deze sites ook voor de eigen zone zeer
strategische gelegen zijn.

4 2021_PR_00022 Personeelsformatie - uitbreiding - Goedkeuring
Goedgekeurd
Beknopte samenvatting
De verschillende gemeenten binnen de politiezone investeren aanzienlijk in cameradekking
om onder meer de verkeersveiligheid te bevorderen en de leefbaarheid te verhogen. Camera's
die worden ingezet voor trajectcontroles, vrachtwagensluizen en criminaliteitsbestrijding zijn
politiecamera's, ongeacht wie de camera's betaalt. Om alle data te verwerken in processen
verbaal, met alle bijhorende administratie, is extra capaciteit nodig.
De benodigde capaciteit werd niet meegenomen in voorgaande
personeelsformatiebesprekingen daar er op dat ogenblik nog geen zicht was op de
gemeentelijke ambities dienaangaande. Ook de impact van de operationalisering van al die
extra sites kan nog niet goed ingeschat worden. Om die reden wordt een buffer ingebouwd die
tevens ook operationeel kan ingezet worden.

Secretaris - Jurist

5 2021_PR_00015 Tijdelijke vervanging politiesecretaris - aanduiden
plaatsvervanger - Goedkeuring
Goedgekeurd
Beknopte samenvatting
Tijdelijke vervanging politiesecretaris - aanwijzing plaatsvervanger - zwangerschapsverlof

6 2021_PR_00016 Goedkeuring personeelsformatie - Kennisneming
Kennis genomen
Beknopte samenvatting
Goedkeuring personeelsformatie - Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Diensten
van de Gouverneur, Dienst Toezicht Lokale Politie

7 2021_PR_00017 Kennisname schrijven Igean - Kennisneming
Kennis genomen
Beknopte samenvatting
Schrijven Igean - Algemene vergaderingen - aandelen

8 2021_PR_00018 Vergoeding bijzonder rekenplichtige en politiesecretaris
- bevestiging vergoeding - Goedkeuring
Goedgekeurd
Beknopte samenvatting
Bevestiging mandaatvergoeding bijzonder rekenplichtige en politiesecretaris

9 2021_PR_00020 Delegatie toetreding aankoopcentrale - opdracht
‘afsluiten diverse verzekeringen’ - Goedkeuring
Goedgekeurd
Beknopte samenvatting
toetreding aankoopcentrale - overheidsopdracht "afsluiten diverse verzekeringen" - delegatie
bevoegdheid aan politiecollege.

10 2021_PR_00023 Overheidsopdracht voor diensten - communicatiebeleid
- Goedkeuring
Goedgekeurd
Beknopte samenvatting
Overheidsopdracht voor diensten - communicatiebeleid PZ Rupel - onderhandelingsprocedure
zonder voorafgaande bekendmaking

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel

Cookies maken het eenvoudiger voor ons om onze diensten te leveren. Met het gebruik van onze diensten geef je ons toestemming om cookies te gebruiken.
Meer informatie Ok