Aantal verkeersongevallen met gewonden in Rupelstreek daalt gestaag maar zeker

flitsen politie
RUPELSTREEK – In 10 jaar tijd is het aantal gewonden in het verkeer in de Rupelstreek gedaald met 22%. Waren er in 2007 nog 226 gewonden bij verkeersongevallen, dan is dit in 2016, tien jaar later, gedaald tot 174. Het gevoerde verkeersbeleid van Politie Rupel om het verkeer veiliger te maken werpt zijn vruchten af en wordt dus dit jaar verdergezet, want elk verkeersslachtoffer is er één te veel.


Verkeersveiligheid is belangrijke prioriteit voor Politie Rupel

Het Rupelse verkeer veiliger maken is één van de belangrijke prioriteiten van Politie Rupel. De aanpak heeft als doel het aantal gewonden en doden in het verkeer te verminderen. Om dit te realiseren wordt er voornamelijk gewerkt op de 4 belangrijkste oorzaken van gekwetsten in het verkeer: rijden onder invloed van alcohol en/of drugs, overdreven snelheid, het niet dragen van de veiligheidsgordel en overtredingen tegen de voorrangsregels. De aanpak werkt, want met uitzondering van 2014 daalt het aantal verkeersongevallen met gewonden sinds 2007 jaar na jaar. In 10 jaar tijd is het aantal gewonden gedaald met 22%. Waren er in 2007 nog 226 gekwetsten te betreuren, dan is dit in 2016 gedaald naar 174. Tegenover 179 in 2015 en 197 in 2014 hebben we in 2016 een daling met respectievelijk 3% en 12%. In het totaal stelde de Rupelse Politie 14 181 processen-verbaal voor verkeersovertredingen vast.

Glaasje op, laat je rijden

In 2016 werden tijdens de jaarlijkse BOB-campagne en WODCA-acties 3 349 chauffeurs gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs. Hiervan bliezen 144 bestuurders positief. Het percentage overtreders van 4,3% daalt tegenover de 7,6% in 2015. De politiezone Rupel blijft de acties onverminderd verder zetten zodat minder chauffeurs met een glaasje te veel op achter het stuur gaan zitten!

Haast en spoed…

In 2017 werden 107 773 voertuigen gecontroleerd op snelheid met mobiele flitscamera’s. Hiervan reden 4 986 bestuurders (4,6%) te snel, wat een zeer kleine verbetering is tegenover het jaar voordien. De trajectcontroles in Rumst met de vaste flitscamera’s betrapten 664 snelheidsduivels.

Gordel aan

Tijdens specifieke controleacties op het dragen van de gordel werden 4 235 bestuurders gecontroleerd. 19,7% of 835 bestuurders droegen hun veiligheidsgordel niet. Dit is een kleine stijging tegenover de 19% in 2015. Jammer, want het kan nochtans levens redden!

Voorrangsregels

Tegen de voorrangsregels worden vaak fouten gemaakt. Het is niet altijd even eenvoudig. Maar het rode licht is nochtans duidelijk en wordt te vaak genegeerd: jaarlijks worden er ongeveer 400 pv’s opgesteld voor door het rode licht rijden.

Ook aandacht voor zwakke weggebruikers en zwaar vervoer

Naast de 4 belangrijkste oorzaken van gewonden in het verkeer heeft de Lokale PolitieZone Rupel ook de nodige aandacht voor zwakke weggebruikers en zwaar vervoer.

Met een schoolpopulatie van ongeveer 9 500 leerlingen is het logisch dat we extra aandacht hebben voor de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen. Elke wijkinspecteur houdt tijdens het schooljaar maandelijks minstens 10 keer toezicht aan of in de omgeving van een school bij schoolbegin of -einde. Een extra tandje zetten we sowieso bij bij de start van het nieuwe schooljaar en tijdens de wintermaanden hebben we ’s morgens maar ook ‘s avonds extra aandacht voor de zichtbaarheid in het verkeer. In 2016 werden 2 grote fietsacties uitgevoerd. Hierbij werden 781 fietsers en fietsen gecontroleerd. 11% hiervan was niet in orde met de technische eisen. Er werden ook 6 grote bromfietscontroleacties waarbij dit jaar slechts 6 brommers in beslag werden genomen wegens opgedreven snelheid. Voor verkeersonveilig parkeren op voetpad, fietspad, oversteekplaats, … geldt er een nultolerantie waarvoor er bij vaststelling zonder pardon of discussie wordt geverbaliseerd.

Voor wat betreft het zwaar vervoer ten slotte hebben we het voorbije jaar 4 acties gehouden i.s.m. de collega’s van de buurzone Klein-Brabant, de douane, de federale wegpolitie, het agentschap wegen en verkeer, het toezicht sociale wetten, de Vlaamse belastingsdienst en OVAM. Tijdens deze acties werden 39 overtredingen vastgesteld. Het gaat hierbij over overtredingen op de technische keuring, rij- en rusttijden, toegelaten tonnage, verzekering, snelheid en achterstal op verkeersbelasting.

Samen maken we werk van meer verkeersveiligheid!

Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
wapenvergunningen
verkeerscontroles en wegenwerken

Maak een afspraak

maak een afspraak

Online aangifte

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel