Woninginbraken en huiselijk geweld op laagste peil sinds 8 jaar

ifg
RUPELSTREEK – In 2016 kende het lopende zonaal veiligheidsplan 2014-2019 van Lokale Politie Rupel zijn verdere uitwerking. Er werd werk gemaakt van de prioritaire fenomenen diefstal in woningen en huiselijk geweld en van een gebiedsgebonden en dadergerichte aanpak. De resultaten voor 2016 kunnen alleen maar positief worden genoemd, de cijfers zitten op de meeste vlakken op het laagste peil sinds 2009.


Prioriteiten zonaal veiligheidplan

Huiselijk geweld

Elke dag moet de Lokale PolitieZone Rupel in gemiddeld 2 tot 3 gezinnen tussenkomen bij huiselijk geweld. Vaak danken we hierbij aan fysiek geweld zoals duwen of slagen. Maar in de helft van de zaken zien we verbaal, psychologisch, seksueel of financieel geweld. De onderliggende oorzaken van huiselijk geweld zijn daarnaast ook nog zeer verschillend. Daarom is het gestructureerd overleg tussen de medewerkers van de politiezone en de verschillende hulpverleningsinstanties van zeer groot belang. Deze samenwerking resulteerde in 2016 in een sensibiliseringscampagne, waarbij onder meer het hulpnummer 1712 werd gepromoot. Daarnaast worden door de politie jaarlijks een 200 gezinnen van dichtbij opgevolgd. Door in te grijpen en van dichtbij op te volgen kan een halt worden toegeroepen aan een vaak jarenlang gewelddadige relatie. We trachten zowel slachtoffers als plegers op een laagdrempelige manier te bewegen tot het aanpakken van hun probleem.

Met 824 tussenkomsten in 2016 is er een daling van het aantal vaststellingen met 19% ten opzichte van 2015 (1013 feiten) en een daling van 16% tegenover 2014 (983 feiten).

Diefstal in woningen

Met 128 effectieve inbraken en 96 pogingen tot inbraak kent de Rupelstreek zijn laagste cijfer sinds 2008. Tegenover 2015 betekent dit een daling van 21% in de effectieve inbraken en een daling van 26% in het aantal pogingen. Dit wil uiteraard niet zeggen dat de Lokale PolitieZone Rupel zijn inspanningen terugschroeft, integendeel.

Andere fenomenen en cijfers

De resultaten op vlak van de prioritaire fenomenen van de Lokale PolitieZone Rupel zijn goed. Voor wat betreft de diefstallen in auto’s is het resultaat minder goed. Met 209 feiten wordt een stijging van 29% vastgesteld. Ook wat betreft de overlast veroorzaakt door jongeren jonger dan 25 jaar is er stijging van het aantal meldingen van 40% (van 146 naar 241 meldingen). De algemene overlast daalde dan weer wel met 34% (van 374 naar 248 meldingen).

De Lokale PolitieZone Rupel tracht de Rupelianen reeds een aantal jaren te overtuigen om verdachte zaken in hun buurt te melden. In het verleden bleek daarvoor toch een hoge drempel te zijn. In 2016 blijkt deze drempel verdwenen te zijn en is er een stijging van het aantal meldingen van verdachte zaken van maar liefst 58%. Een evolutie die de politiezone alleen maar toejuicht. Zo kan de politie daar zijn waar de mensen ons nodig hebben en daders van criminele feiten op heterdaad betrappen. Al deze en andere dringende oproepen worden door de medewerkers van de dringende politiehulp beantwoord. In 2016 betekende dit dat er 8 531 dringende interventies werden gedaan, wat een stijging is van 581 dringende tussenkomsten.

De dadergericht aanpak is er op gericht de gekende daders van high impact crimes (huiselijk geweld, diefstal in woningen, gewelddelicten, overval,..) en de daders in het systeem van huisarresten, voorlopig in vrijheid gestelden en vrij onder voorwaarden van dichtbij op te volgen met als doel recidive te voorkomen. In 2016 werden in dat kader 97 mensen opgevolgd.

Zowel de dringende politiehulp als de lokale recherche zorgden in 2016 samen voor 484 arrestaties. Hiervan werden 293 personen gearresteerd voor gerechtelijke feiten en 191 personen verbleven voor het verstoren van de openbare orde en/of openbare dronkenschap in onze cellen.

De gebiedsgebonden aanpak tot slot, kent zijn basis in de resultaten van de 3-jaarlijkse bevolkingsbevraging die naast de tevredenheid over de politiewerking ook peilt naar het veiligheidsgevoel van de Rupelianen. De bevolkingsbevraging van 2016 gaf aan dat het algemeen veiligheidsgevoel in de Rupelstreek gestegen was van 64% naar 70%. De specifieke maatregelen die werden genomen om in bepaalde wijken en deelgemeente het veiligheidsgevoel te verhogen hebben in de Boomse wijken Noeveren en de Rumstse deelgemeente Terhagen geresulteerd in een stijging van het veiligheidsgevoel met respectievelijk 5% en 22%. Jammer genoeg was dit resultaat er niet voor de Boomse wijk Centrum ondanks de opening van het preventie-en politiehuis nabij de Grote Markt, het cameratoezicht en de verhoogde aanwezigheid en zichtbaarheid van zowel politie als gemeenschapswachten. Momenteel onderzoekt een studente van de K.U Leuven de onderliggende oorzaken van het verminderde veiligheidsgevoel om na te gaan op welke manier dit kan worden verhoogd.

Samen werken we aan veiligheid!

Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
wapenvergunningen
verkeerscontroles en wegenwerken

Maak een afspraak

maak een afspraak

Online aangifte

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel