Politieraad keurt begroting 2018 goed en oude rijkswachtkazerne wordt verkocht


RUPELSTREEK
Op woensdag 15 november 2017 heeft de politieraad plaatsgevonden. Daar werd beslist de begrotingswijziging van 2017 en de begroting van 2018 goed te keuren. Over de verkoop van de oude rijkswachtkazerne aan de Noeverselaan te Boom werd een stand van zaken gegeven.


Dankzij gewonnen rechtszaak kunnen gemeentelijke dotaties naar beneden voor dezelfde politie-inzet

De gemeentelijke dotaties zijn vastgesteld op 5.426.730,63 euro, per gemeente bedraagt dit voor Boom (€ 1.823.084,35), Hemiksem (€ 907.687,73), Niel (€ 855.623,70), Rumst (€ 1.189.568,90) en Schelle (€ 650.765,95).

Dit is circa 9,5% minder dan vorig jaar, grotendeels te danken aan de procedure die we in 2003 via de Vereniging van Vlaamse Steden en gemeenten (VVSG) bij de Raad van State/burgerlijke rechter hebben ingeleid i.v.m. de bijkomende federale toelage die te laag werd ingeschat. De Lokale PolitieZone Rupel heeft hierdoor in het dienstjaar 2017 van de federale overheid de achterstallige som van € 753.335,62 ontvangen. Deze som werd nu verwerkt in de begroting 2018, waardoor de bijdragen van elke gemeente met ongeveer 10% naar beneden kan.

 

Verkoop oude Rijkswachtkazerne aan Noeverselaan

De oude rijkswachtkazerne werd in 2013 door de politiezone Rupel verlaten bij haar intrek in het nieuwe zonecommissariaat op het Jozef Van Cleemputplein 5 te Boom. Aangezien twee inpandige appartementen met garage eigendom zijn van de Regie der Gebouwen, treedt de Vlaamse overheidsdienst Vlabel, afdeling Vastgoedtransacties Antwerpen, op als notaris. Van de uiteindelijke verkoopsprijs gaat ongeveer 20% terug naar de federale overheid.

Op de politieraad gaf de voorzitter van de politiezone Rupel, Geert Antonio, burgemeester van Rumst, de stand van zaken van het dossier voor de verkoop van de oude rijkwachtkazerne. Het politiecollege van 15 november 2017 heeft Vlabel de opdracht gegeven de verkoop te organiseren zonder een bouwkundig attest. Een nieuwe eigenaar zal dan, in overleg met de gemeente Boom, een ruimtelijk voorstel kunnen opmaken, over hoe de site later een nieuwe invulling kan krijgen. Het politiecollege verwacht dat de verkoop in 2018 zal gerealiseerd zijn.

Snelmenu

Openingsuren
slachtoffer
wijkteam
afwezigheidstoezicht
woninginbraak
preventietips
evenementen
wapenvergunningen
verkeerscontroles en wegenwerken

Maak een afspraak

maak een afspraak

Online aangifte

©2015 Copyright by Lokale PolitieZone Rupel