Wettelijke info

Hier lees je alle kleine lettertjes van politiezone Rupel. Heb je vragen? Contacteer ons.

Wettelijke informatie

Privacypolicy

Lokale Politiezone Rupel respecteert uw privacy en hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Lokale Politiezone Rupel doet er bijgevolg alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgzaam om met uw persoonsgegevens door het voeren van een doordacht gegevensbeschermingsbeleid conform de toepasselijke wetgeving:

 • de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR/AVG);
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (gegevensbeschermingswet).

In deze privacyverklaring wil Lokale Politiezone Rupel heldere en transparante informatie geven over welke gegevens worden verzameld en hoe hiermee wordt omgaan in onze politiezone.

Dit betekent dat:

 • Lokale Politiezone Rupel uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
 • Lokale Politiezone Rupel de verwerking van persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn om tot een goede verwerking te komen
 • Lokale Politiezone Rupel uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming vraagt als zij die nodig heeft voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Lokale Politiezone Rupel de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Zo zijn uw gegevens beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen.
 • Lokale Politiezone Rupel geen persoonsgegevens uitwisselt met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

De verwerking van persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is alle informatie waarmee een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd, zoals een naam, adres, nationaliteit e-mailadres, identificatienummer, IP-adres, cookies, nummerplaat, telefoonnummer enz.

Uw persoonsgegevens kunnen door Lokale Politiezone Rupel op volgende manieren worden verwerkt:

1. In het kader van een opdracht van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie

De politiediensten gebruiken uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde, alsook om hun opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie uit te oefenen cf. de wet op het politieambt, de wet op de geïntegreerde politie, het wetboek van strafvordering, de wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en de Europese verordening 2016/679 GDPR (AVG).

Voorbeeld: als u uw naam en adres invult voor het uitvoeren van vakantietoezicht, zullen deze gegevens enkel hiervoor worden gebruikt en niet voor andere doeleinden.

2. Gebruik van cookies

De website kan gebruik maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op het toestel van de bezoeker en enkel door deze website kunnen worden gelezen. Bij een volgend bezoek aan ons digitaal platform zal de cookie-informatie gebruikt worden om de zichtbaarheid en de inhoud van onze website te verbeteren en zo meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers waardoor het gebruiksgemak van onze website vergroot. Aldus vergemakkelijkt dit uw toegang tot de website en verloopt de navigatie sneller en efficiënter.

Voor het meten en analyseren van het surfgedrag maakt deze website gebruik van Google Analytics. Hiertoe worden, aan de hand van uw IP-adres, gegevens verzameld zoals onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en apparaateigenschappen. Op basis van deze anonieme analyses kan de zone deze site verder verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

U hebt de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. U kan ook op elk moment de reeds geïnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.

Op deze website zijn buttons opgenomen om webpagina's te kunnen promoten op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de respectievelijke sociale media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Dit staat bijgevolg los van onze website en u dient hiervoor de privacyverklaring van de respectievelijke sociale media na te lezen.

Op deze website hebt u eveneens de mogelijkheid om door te klikken op diverse linken waarbij u terecht komt op websites van derden (bv. website gemeentes Boom, Hemiksem, Niel, Rumst, Schelle, Interpol, Jobpol, Police on web…). Onze zone is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze websites en ook hiervoor moet u de privacyverklaring op de desbetreffende website zelf nalezen.

3. Verzamelen van contactgegevens via verschillende formulieren

Deze website voorziet in contactname via online contactname (bv. afspraak maken met het onthaal of met iemand uit uw wijkteam) Hiervoor moet u een reeks persoonsgegevens invullen.

Lokale Politiezone Rupel gebruikt uw persoonsgegevens om het doeleinde te bereiken waarvoor u uw gegevens verstuurde.

4. Privacyverklaring bezoekersregistratie

In het kader van het registreren van de bezoekers van ons kantoor, verwerkt PZ Rupel uw persoonsgegevens. Deze worden verwerkt met als grondslag algemeen belang, gelet op onze taak om de toegang tot de gebouwen te beveiligen en te allen tijde te weten wie zich in de gebouwen bevindt.

We verzamelen uw identificatiegegevens door het lezen van uw e-ID met behulp van een kaartlezer.

Uw gegevens worden tot 2 dagen na uw bezoek bewaard in de front office, waar ze zichtbaar zijn voor medewerkers van het Onthaal, de Wijkwerking en de OGP. Daarna worden ze voor 1 jaar bewaard in de backoffice, waar enkel IT en de directeur toegang toe hebben en deze kunnen opzoeken indien ze nodig zijn voor verdere opvolging.

U heeft het recht om inzage te krijgen in uw gegevens, uw gegevens te laten corrigeren en/of beperking m.b.t. de gegevensverwerking te vragen indien u de verwerking of de juistheid van de verwerkte gegevens zou betwisten (conform Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 m.b.t. de bescherming van natuurlijke personen i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens). Meer informatie over het uitoefenen van uw rechten vindt u op onze website.

Als u meent dat PZ Rupel niet in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft gehandeld, heeft u bovendien het recht om een verzoek in te dienen bij de dienst Data Protection Office (PZ.Antwerpen.GegevensbeschermingPolitie@police.belgium.eu ) en/of een klacht neer te leggen bij het Controleorgaan op de politionele informatie (COC).

De bewaring van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de aangeboden en gefaciliteerde diensten.

Bij gebrek aan wetsbepalingen die een specifieke bewaartermijn bepalen, zoals de bepalingen inzake het operationeel politioneel informatiebeheer voorzien in de wet op het politieambt, zullen de politiediensten uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens werden ingezameld.

Zo zal Lokale Politiezone Rupel bijvoorbeeld de archiveringstermijnen, vastgelegd in de archiefselectielijsten in de ministeriële omzendbrief PLP 40 betreffende de archieven van de lokale politie respecteren.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard als ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden. Deze verwerking moet in overeenstemming zijn met artikel 89 van de AVG.

Uw rechten en rechtsmiddelen

De personen wiens persoonsgegevens door Lokale Politiezone Rupel worden verwerkt, beschikken over meerdere rechten:

1. Recht op informatie: In het kader van de de transparantieplicht zijn de politiediensten verplicht de betrokkene informatie te geven over de verwerking van zijn persoonsgegevens. Deze website beoogt daaraan tegemoet te komen.

2. Recht op toegang: de betrokkene heeft het recht om de persoonsgegevens die betrekking hebben op hem en die hij via de website aan de politiediensten meedeelde, in te kijken.

3. Recht op verbetering: de betrokkene kan vragen om onjuiste of onvolledige gegevens te actualiseren of te verbeteren.

4. Recht op verwijdering: de betrokkene heeft het recht om onverwijld verwijdering te verkrijgen van persoonsgegevens die betrekking hebben op hem. Dit recht is echter niet absoluut.

5. Recht op intrekken van de toestemming: wanneer de verwerking van de persoonsgegevens berust op toestemming, kan de betrokkene ten allen tijde zijn toestemming intrekken. Dit recht kan echter worden beperkt.

Welke rechten u kunt uitoefenen en aan wie u het verzoek tot uitoefening van uw rechten richt, is afhankelijk van de soort verwerking:

Verzamelen gegevens in de uitoefening van de opdrachten van bestuurlijke en/of gerechtelijke politie

Gebruik cookies en het verzamelen van gegevens via digitaal loket en formulieren

Rechten in punt 1 t.e.m. 3Rechten punt 1 t.e.m. 5
Verzoek richten aan: Controleorgaan op de politionele informatie (COC)

Controleorgaan op de politionele informatie
Leuvenseweg 48
1000 Brussel
info@controleorgaan.be
Verzoek richten aan:

PZ.Antwerpen.GegevensbeschermingPolitie@police.belgium.eu

Onverminderd andere mogelijkheden van administratief beroep of een voorziening in rechte, kunt u een klacht indienen bij het Controleorgaan op de politionele informatie en beroep bij de rechter instellen, als u van mening bent dat uw rechten niet worden nageleefd of dat een verwerking van uw persoonsgegevens een inbreuk vormt op de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Contactgegevens

Lokale Politiezone Rupel beschikt over een Data Protection office. Opmerkingen en klachten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Lokale Politiezone Rupel kunt u overmaken via e-mail aan: PZ.Antwerpen.GegevensbeschermingPolitie@police.belgium.eu.

Cookies

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

1. Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om onze website te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website mogelijk niet of niet optimaal werken.

NaamHerkomstFunctieBewaartijd
october_sessionCMS-systeem websitebewaren van technische sessie informatie1 minuut
klaroPrivacymanager websitebewaren van voorkeuren voor de privacy manager van de website1 jaar

2. Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt (bv. Taal, Regio, …).

NaamHerkomstFunctieBewaartijd
october_sessionCMS-systeem websitebewaren van technische sessie informatie1 minuut
klaroPrivacymanager websitebewaren van voorkeuren voor de privacy manager van de website1 jaar

3. Prestatiecookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. 

NaamHerkomstFunctieBewaartijd
_gaGoogle Analyticsbijhouden van de websitebezoeken2 jaar
_gatGoogle Analyticsbijhouden van de websitebezoeken1 minuut
_gidGoogls Analytics bijhouden van de websitebezoeken24 uur


Disclaimer

Indien je deze site bezoekt, dan dien je de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en in het bijzonder artikel 124 te respecteren.

Dit artikel luidt:

"Indien men daartoe geen toestemming heeft verkregen van alle andere, direct of indirect betrokken personen, mag niemand:

 1. met opzet kennis nemen van het bestaan van informatie van alle aard die via de elektronische weg is verstuurd en die niet persoonlijk voor hem bestemd is;
 2. met opzet de personen identificeren die bij de overzending van de informatie en de inhoud ervan betrokken zijn;
 3. onverminderd de toepassing van de artikelen 122 en 123, met opzet kennis nemen van gegevens inzake elektronische communicatie en met betrekking tot een andere persoon;
 4. de informatie, identificatie of gegevens die met of zonder opzet werden verkregen, wijzigen, schrappen, kenbaar maken, opslaan of er enig gebruik van maken.".

Ontvang je per vergissing een e-mail van de politie, gelieve ons dan hierover te informeren en de e-mail terug te sturen.

De Lokale Politiezone Rupel doet haar uiterste best om virussen uit haar elektronische mail te weren. Toch blijft het raadzaam om ontvangen e-mails steeds te scannen op eventuele virussen.